De afsluiting van het laatste jaar van dit millennium is nabij
of reeds voltooid. Voor de NVBV en het blad Bouwfysica
kunnen we naar mijn mening op een bevredigend jaar
terugzien. Het blad Bouwfysica heeft dit jaar wat betreft
inhoud, kwaliteit en verschijningsdatum aan haar beloften
voldaan. De vernieuwde lay-out van het blad heeft de
herkenbaarheid van tekst en auteur in letterlijke zin
verbeterd.
Het aspect luchtstroming heeft dit jaar in Bouwfysica reeds
de nodige aandacht gekregen. Ook het voor u liggende
nummer voorziet u hierin. Het belicht de regelgeving en de
inzet van CFD bij de ventilatie van parkeergarages alsmede
het effect van luchtinfiltratie op de thermische prestatie van
sterk geïsoleerde bouwdelen. Verder wordt in dit nummer
onder meer ingegaan op de bijdrage van passieve zonneenergie
(PZE) aan de warmtebalans van goed geïsoleerde
woningen. Ventilatie, luchtkwaliteit, thermische isolatie en
energie: variatie alom!
In het jaar 2000 is vooralsnog geen belangrijke koerswijziging
voorzien. Wel beogen we door intensivering van de
samenwerking met andere ‘spreekbuizen’ de positie van de
NVBV beter uit te dragen en de vakinhoudelijke kwaliteit van
het blad te continueren. Zo zijn bijvoorbeeld recent de
contacten met de Stuurgroep Windtechnologie aangehaald.
Verder zal Jacqueline Hooijschuur (Cauberg-Huygen
Raadgevende Ingenieurs BV) vanaf het volgende nummer de
hoofdredactie van het blad van ondergetekende overnemen
en zal William Veldman (Lichtveld Buis & Partners BV) de
redactie komen versterken. Welke Vlaming volgt zijn
voorbeeld ?
Namens de NVBV en de redactie van Bouwfysica rest mij
tenslotte u een succesvol, gezond en boeiend 2000 toe te
wensen.
Proost !
Henk Versteeg