Het afgelopen themanummer van het Bouwfysicablad 95/2 was
volledig gewijd aan energieprestatie normering. Na het vaststellen
van de eis voor de energieprestatie zoals die per 15 december
aanstaande van kracht wordt is nu ook zicht gekomen op
aanvullende maatregelen die door de Nederlandse Rijksoverheid
worden getroffen om het verbruik van fossiele brandstoffen
terug te dringen. Maatregelen die nodig zijn omdat doorgaan
op de ingeslagen weg niet leidt tot behalen van de
doelstelling van 3% CO2-uitstoot reductie in het jaar 2000. In het
Plan van Aanpak Duurzaam Bouwen dat door staatssecretaris
Tommei op 8 september naar de Tweede Kamer is gezonden
wordt al een doorkijkje gegeven naar de aanscherping in de
komende jaren. In 1998 en in 2000 wordt een aanscherping verwacht,
waarbij uitgangspunt is dat in het jaar 2000 de EP nog
eens 15% scherper moet zijn dan de waarde (EP = 1,4) die in
december 1995 van kracht wordt. Dan zouden we uit gaan
komen op een EP van ongeveer 1,2. In de Troonrede van september
1995 wordt ook de regulerende energiebelasting (REB)
genoemd. Door deze belasting wordt in 1996 het aardgas 4 cent
per m3 en elektriciteit 3,5 cent per kWh duurder. In de loop van
de jaren wordt de energie heffing hoger. Door het ministerie van
Economische Zaken wordt de introductie van ‘ groene stroom’
aangemoedigd. Deze elektriciteit, die is opgewekt uit duurzame
bronnen (wind en zon) is duurder, maar voor ‘groene stroom’
geldt geen energieheffing. Komend jaar zullen in navolging van
PNEM ook andere distributiebedrijven volgen met de verkoop van ‘ groene stroom’. Het geeft de energiedistributiebedrijven
een maatschappelijk signaal in welke mate duurzame energie
door de klant gewaardeerd wordt.
Het signaal dat ik hierbij wil afgeven is, dat nu de Rijksoverheid
het voortouw heeft genomen door aanscherping van het beleid,
de adviseurs niet achter kunnen blijven bij het stimuleren van
energiezuinig bouwen. We moeten ons daarbij realiseren dat
alles wat in het Bouwbesluit vastgelegd wordt een bodemniveau
is. Het leveren van een betere kwaliteit is gewenst. Zeker gezien
het feit dat over een paar jaar standaard met een EP van ongeveer
1,2 wordt gebouwd.
Na het themanummer over energieprestatie normering nu weer
een Bouwfysicablad met een viertal interessante hoofdartikelen
over ventilatie, daglichttoetreding en stralingstemperatuurmeting.

Evert Vrins