Energie staat recentelijk onder grote publieke en politieke belangstelling. Dit komt deels door de hernieuwde aandacht voor het milieu, de CO2-uitstoot en de wereldwijde temperatuurstijging; kortweg: het Al Gore-effect. Deels komt dit door de hoge prijzen voor fossiele brandstoffen (een vat olie kost nu circa $120) en de roep om minder afhankelijk te zijn van olie-exporterende landen. De maatschappelijkerelevantie neemt verder toe nu zelfs de wereldwijde voedselvoorziening onder druk staat door de grote vraag naar biobrandstoffen
en door lokale droogtes die ontstaan vanwege het veranderende klimaat. Kortom, het energievraagstuk is zeer nadrukkelijk aanwezig.
Helaas profiteert het sinds 1 januari 2008 ingevoerde Energielabel niet van deze publieke belangstelling. Uit recente cijfers blijkt dat slechts een zeer klein deel van de in 2008 verkochte woningen voorzien is van een label.

Het themanummer van Bouwfysica zal dit jaar daarom in het teken staan van energie in de bebouwde omgeving. Voor meer informatie verwijs ik u
graag naar de achterkant van deze nieuwe Bouwfysica.