Later dan we zelf gepland hebben is dit nummer gereed, onze
planning gaat uit van een nummer per kwartaal. De oorzaak
ligt niet in de discussies binnen de redactie zoals die gevoerd
worden in de redactie van Ons Tijdschrift in Het Bureau van
Voskuil, waar onder andere gediscussieerd wordt over het
gewicht tussen Nederlandse en Vlaamse inbreng en het aanstellen
van redacteuren. Natuurlijk hebben we binnen onze
redactie discussie over de artikelen en de mogelijkheden voor
het blad.Deze discussies leiden mijn inziens enkel tot verbeteringen
voor het blad en hebben er de afgelopen jaren voor
gezorgd dat ondanks het groot aantal wisselingen van redacteuren
de uitgave en kwaliteit van het blad gewaarborgd
bleef, alhoewel we niet ISO 9000 gecertificeerd zijn. En van
die wisselingen is de redactie voorlopig niet af, nieuw bij de
redactie is Jérôme Eijsackers die de plaats van Ido Deli overneemt.
Bij deze bedanken we Ido voor zijn inzet voor het
blad.Vanwege buitenlandse aspiraties zal Richard Versluis de
redactie binnenkort verlaten en aan het eind van dit jaar zullen
zowel Jacqueline Hooijschuur als ondergetekende de
redactie verlaten.
Zo zal de redactie binnen een jaar bijna geheel vernieuwd
zijn, dan rekenen we natuurlijk wel op een aantal nieuwe
redacteuren (hint).
De voornaamste oorzaak ligt in het kunnen plaatsen van artikelen,
het aanbod van artikelen is over de tijd gezien niet constant.
De artikelen die wij aangeleverd krijgen worden door
de auteurs voornamelijk geschreven in hun vrije tijd en die
tijd is zeker met de huidige werkvoorraad schaars. Maar
iedereen die zich geroepen voelt om een artikel te schrijven
over het onderzoek waar hij of zij mee bezig is of een interessante
stelling heeft is welkom om een artikel aan te bieden
(hint 2).
Op de achtergrond zijn we als redactie ook betrokken bij de
website (www.nvbv.com) van de vereniging, het plaatsen van
artikelen uit vorige nummers lijkt ons een makkelijke optie.
Over de website commissie in het volgende nummer meer.
Andrew Koster