9 februari 2000

Categorieën Bouwfysica blad

02-2000

Ventilatiesystemen staan de laatste jaren volop in de
belangstelling. Vol overgave trachten fabrikanten
energiezuinige concepten te ontwikkelen om in de slag om de
energieprestatiecoëfficiënt de concurrenten voor te blijven.
De kwaliteit van (nieuwe) ventilatiesystemen dient evenwel
gewaarborgd te blijven. Objectieve beoordelingsmethoden
kunnen hierbij van nut zijn. In de rubriek Internationaal
worden de resultaten van een onderzoek van de
bruikbaarheid van de tool van IEA Annex 27 voor de
beoordeling van de binnenluchtkwaliteit beschreven.

Het waarborgen van een voldoende ventilatie is echter niet
onder alle omstandigheden gewenst. Bij incidenten met
gevaarlijke stoffen kan de luchtuitwisseling met buiten maar
beter geminimaliseerd worden. Ook hier kan het brede
werkterrein van de bouwfysicus een bijdrage leveren. Laheij
en De Wit geven in hun artikel de effecten aan van het
beperken van openingen in de woningschil. Helaas leert een
recente ramp dat een keuze voor dit laatste niet altijd
voorhanden is.
Het belang van een lage luchtdoorlatendheid van de
woningschil is ook in geluidbelaste locaties belangrijk. De
relatie tussen de geluidwering en de luchtdoorlatendheid van
naden en kieren komt dan ook in het gelijknamige artikel
uitgebreid aan bod. Daarnaast wordt er in de rubriek
Bouwbesluit in de praktijk kort aandacht gegeven aan
gelijkwaardige oplossingen bij bouwaanvragen.

William Veldman

Artikelen


Binnenmilieu en Gezondheid
Het effect van ventilatiesystemen op het schuilen binnenshuis 623 KB
E. de Wit, in samenwerking met G. Laheij | Gemeente Rotterdam dienst Stedebouw + Volkshuisvesting

Wet- en Regelgeving
Binnenluchtkwaliteit in woningen – Toetsing van de beoordelingsmethode van IEA Annex 27 “Evaluation of Ventilation Systems” 365 KB